Links zu Veröffentlichungen im Rahmen des Projekts:
Links to publications about the project:


Japanischer Blog über das Projekt
Japanese Blog with information about the project


Link zum Museum der Künste in der Präfektur Fukushima (japanisch)
Link to Fukushoma Prefectural Museum of Art (japanese)


Mitteilung von Nobuko Watabiki im Museum der Künste in der Präfektur Fukushima (japanisch)
Message from Nobuko Watabiki in the Fukushoma Prefectural Museum of Art (japanese)


Zeitungsartikel in Japan (japanisch)
Japanese newspaper (japanese)


Links zu den teilnehmenden Künstlern:
Links of the artists taking part in the project:


Tadashi Seto

Yumiko Nakatsuka

Syouko Bekki

Yoshihito Tomobe

Naoko Yasuda

Sanae Aikawa

Shin Yamagata

Yuichi Sugai

Tomomichi Nakamura

Eriko Mithumori

Uchikura Hitomi

Toshiya Kobayashi

Tomoko Inagaki

Sumiko Tasaka

Han Miwha

Hiroko Takakusaki

Yasuyo Tanaka

Misato Suzuki

Akiko Kato

Jun Inoue

Toshikazu Masukawa

Satoshi Saegusa

Aki

Kay Watanabe

Mine

mississippi

Kafoo Matsui

Asahiko Yamasaki

Mayumi Nishijima

Hisako Inui

Shisei Hashimura

Soji Shimizu

Tatsuya Fujii

Naoko Tomioka

Chiaki Tanikawa

Takako Nakai

Megumi Terao

Kaori Ishikawa

Akihiro Suzuki

Toshiko Tochihara

Kyo Washida

Kanako Ishii

Maki Maruko

Reiko Sasa

Yumiko Sakai

Tomoaki Sato